NECROLOGI TORINO

Necrologi Torino - SEBASTIANO BAGLIONE 28/11/2020

SEBASTIANO BAGLIONE

Torino(TO)
Necrologi Torino - VLADIMIRO  FODERARO 28/11/2020

VLADIMIRO FODERARO

Torino(TO)
Necrologi Torino - COSIMO CONVERTINO 28/11/2020

COSIMO CONVERTINO

Torino(TO)
Necrologi Torino - GERARDO MARANO 27/11/2020

GERARDO MARANO

Torino(TO)
Necrologi Torino - TEODORO LUCIANO PRACELLA 27/11/2020

TEODORO LUCIANO PRACELLA

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANTONIA INDELICATO 26/11/2020

ANTONIA INDELICATO

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANTONIO IZZI 26/11/2020

ANTONIO IZZI

Torino(TO)
Necrologi Torino - NELDA FERMI 26/11/2020

NELDA FERMI

Torino(TO)
Necrologi Torino - MADDALENA DELLAPIANA 26/11/2020

MADDALENA DELLAPIANA

Torino(TO)
Necrologi Torino - SALVATORE D’ANGELO 26/11/2020

SALVATORE D’ANGELO

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPE BALDISSERI 25/11/2020

GIUSEPPE BALDISSERI

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANGELO CECCATO 25/11/2020

ANGELO CECCATO

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPE CORVELLI 25/11/2020

GIUSEPPE CORVELLI

Torino(TO)
Necrologi Torino - NAZZARENO MAIO 25/11/2020

NAZZARENO MAIO

Torino(TO)
Necrologi Torino - VINCENZO DI PAOLA 25/11/2020

VINCENZO DI PAOLA

Torino(TO)
Necrologi Torino - FRANCESCO IENARI 24/11/2020

FRANCESCO IENARI

Torino(TO)
Necrologi Torino - DONATO BENESTÀ 24/11/2020

DONATO BENESTÀ

Torino(TO)
Necrologi Torino - DARIO ROBERTO BRACCO 24/11/2020

DARIO ROBERTO BRACCO

Torino(TO)
Necrologi Torino - TERESA PORELLO 23/11/2020

TERESA PORELLO

Torino(TO)
Necrologi Torino - ETTORE SCOPEL 23/11/2020

ETTORE SCOPEL

Torino(TO)
Necrologi Torino - REGINA MASIERO 21/11/2020

REGINA MASIERO

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANTONIO SILVIO GAUDINO 21/11/2020

ANTONIO SILVIO GAUDINO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIA CONCETTA FAZIO 20/11/2020

MARIA CONCETTA FAZIO

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANNUNZIATA LISCIO 20/11/2020

ANNUNZIATA LISCIO

Torino(TO)
Necrologi Torino - SERGIO ZANI 19/11/2020

SERGIO ZANI

Torino(TO)
Necrologi Torino - SILVANA VISENTIN 19/11/2020

SILVANA VISENTIN

Torino(TO)
Necrologi Torino - VINCENZO COCOLA 19/11/2020

VINCENZO COCOLA

Torino(TO)
Necrologi Torino - MICHELE GUADAGNO 18/11/2020

MICHELE GUADAGNO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MILENA ISABELLA BONI 18/11/2020

MILENA ISABELLA BONI

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPINA STRATI 18/11/2020

GIUSEPPINA STRATI

Torino(TO)

Necrologi Torino - BRUNO TORIANI 18/11/2020

BRUNO TORIANI

Torino(TO)
Necrologi Torino - DOMENICO CONDELLI 18/11/2020

DOMENICO CONDELLI

Torino(TO)
Necrologi Torino - PIERO CRIVELLO 18/11/2020

PIERO CRIVELLO

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPE INCORVAIA 17/11/2020

GIUSEPPE INCORVAIA

Torino(TO)
Necrologi Torino - VINCENZA LEONE 17/11/2020

VINCENZA LEONE

Torino(TO)
Necrologi Torino - FRANCESCA GOBBO 17/11/2020

FRANCESCA GOBBO

Torino(TO)
Necrologi Torino - SALVATORE FORTE 17/11/2020

SALVATORE FORTE

Torino(TO)
Necrologi Torino - ADELINA DELL’AERA 17/11/2020

ADELINA DELL’AERA

Torino(TO)
Necrologi Torino - AMALIA PERINO 16/11/2020

AMALIA PERINO

Torino(TO)
Necrologi Torino - FRANCESCO CHIEPPA 16/11/2020

FRANCESCO CHIEPPA

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIA PIA  LA SALA 16/11/2020

MARIA PIA LA SALA

Torino(TO)
Necrologi Torino - CARMINE SICURANZA 16/11/2020

CARMINE SICURANZA

Torino(TO)
Necrologi Torino - FRANCESCO LAVIOLA 16/11/2020

FRANCESCO LAVIOLA

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANGELO PRIORE 16/11/2020

ANGELO PRIORE

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPE GIOVANNI  NAPOLITANO 16/11/2020

GIUSEPPE GIOVANNI NAPOLITANO

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIOVANNA CADEDDU 16/11/2020

GIOVANNA CADEDDU

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARGHERITA FAGLIA 16/11/2020

MARGHERITA FAGLIA

Torino(TO)
Necrologi Venaria Reale - Barbadori Elena ved. Bronzino 14/11/2020

Barbadori Elena ved. Bronzino

Venaria Reale(TO)
Necrologi Torino - VALTER CAMPIONI 14/11/2020

VALTER CAMPIONI

Torino(TO)
Necrologi Torino - RICCARDO ORSOLANO 14/11/2020

RICCARDO ORSOLANO

Torino(TO)
Necrologi Torino - PAOLO DI ROSA 14/11/2020

PAOLO DI ROSA

Torino(TO)
Necrologi Torino - NATALINA MARTINI 14/11/2020

NATALINA MARTINI

Torino(TO)
Necrologi Torino - SANTO MAZZA 13/11/2020

SANTO MAZZA

Torino(TO)
Necrologi Torino - ENRICO CARNEVALE 13/11/2020

ENRICO CARNEVALE

Torino(TO)
Necrologi Torino - CLAUDIO CERASUOLO 12/11/2020

CLAUDIO CERASUOLO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MASSIMILIANO ANSALONE 12/11/2020

MASSIMILIANO ANSALONE

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIA GIOLITO 12/11/2020

MARIA GIOLITO

Torino(TO)
Necrologi Torino - CARLO MUSSI 11/11/2020

CARLO MUSSI

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPE RABINO 10/11/2020

GIUSEPPE RABINO

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIOVANNI  MAZZUCCO 10/11/2020

GIOVANNI MAZZUCCO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIA MIGLIASSO 10/11/2020

MARIA MIGLIASSO

Torino(TO)
Necrologi Torino - UBALDO  FABOZZI 09/11/2020

UBALDO FABOZZI

Torino(TO)
Necrologi Torino - RENATO VINICIO CECCO 09/11/2020

RENATO VINICIO CECCO

Torino(TO)
Necrologi Torino - VINCENZA DRAGO 09/11/2020

VINCENZA DRAGO

Torino(TO)
Necrologi Torino - Suor VINCENZA ANASTASI 09/11/2020

Suor VINCENZA ANASTASI

Torino(TO)
Necrologi Torino - TEONILA ANTICONA BAILON 08/11/2020

TEONILA ANTICONA BAILON

Torino(TO)
Necrologi Torino - SABINA VITALE 07/11/2020

SABINA VITALE

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIOVANNI D’AMORE 07/11/2020

GIOVANNI D’AMORE

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIO LEONE 07/11/2020

MARIO LEONE

Torino(TO)
Necrologi Torino - LEONILLA D’AGOSTINI 06/11/2020

LEONILLA D’AGOSTINI

Torino(TO)
Necrologi Torino - NICOLA MARI 06/11/2020

NICOLA MARI

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIO COMINU 06/11/2020

MARIO COMINU

Torino(TO)
Necrologi Torino - SEBASTIANO SICILIO 05/11/2020

SEBASTIANO SICILIO

Torino(TO)
Necrologi Torino - IRENE DE GRANDI 05/11/2020

IRENE DE GRANDI

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANTONIO CRIBARI 05/11/2020

ANTONIO CRIBARI

Torino(TO)
Necrologi Torino - SALVATORE SARAGAGLIA 05/11/2020

SALVATORE SARAGAGLIA

Torino(TO)
Necrologi Torino - GAVINO PAONI 04/11/2020

GAVINO PAONI

Torino(TO)
Necrologi Torino - ROSA TELLE 04/11/2020

ROSA TELLE

Torino(TO)
Necrologi Torino - VINCENZA SPOLA 04/11/2020

VINCENZA SPOLA

Torino(TO)
Necrologi Torino - FRANCESCA PASSATI 04/11/2020

FRANCESCA PASSATI

Torino(TO)
Necrologi Torino - RENATO BRUNELLI 04/11/2020

RENATO BRUNELLI

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPE GUERRIERO 04/11/2020

GIUSEPPE GUERRIERO

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANGELA SCIORTINO 03/11/2020

ANGELA SCIORTINO

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPE  DE VITA 03/11/2020

GIUSEPPE DE VITA

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANGELO TORBA 03/11/2020

ANGELO TORBA

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANDREA GIO BATTA 02/11/2020

ANDREA GIO BATTA

Torino(TO)
Necrologi Torino - SANTO LEONARDI 02/11/2020

SANTO LEONARDI

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIO PRATI 02/11/2020

MARIO PRATI

Torino(TO)
Necrologi Torino - TERESA SACCO 02/11/2020

TERESA SACCO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MATTEO FIGLIOLA 02/11/2020

MATTEO FIGLIOLA

Torino(TO)
Necrologi Torino - FRANCESCO GALASSO 31/10/2020

FRANCESCO GALASSO

Torino(TO)
Necrologi Torino - CLEMENTINA BAZZANI 30/10/2020

CLEMENTINA BAZZANI

Torino(TO)
Necrologi Torino - MICHELE BARBARINO 30/10/2020

MICHELE BARBARINO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIA GIOVANNA GAZIANO 30/10/2020

MARIA GIOVANNA GAZIANO

Torino(TO)
Necrologi Torino - CRISPINA OCAMPO SORTIJAS 29/10/2020

CRISPINA OCAMPO SORTIJAS

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIOVANNI PACE 29/10/2020

GIOVANNI PACE

Torino(TO)
Necrologi Torino - SECONDO CAGLIANO 29/10/2020

SECONDO CAGLIANO

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANNA AUGUSTA GARBARINO 28/10/2020

ANNA AUGUSTA GARBARINO

Torino(TO)
Necrologi Torino - FRANCO GUIDI 28/10/2020

FRANCO GUIDI

Torino(TO)
Necrologi Torino - ROSA VERGURA 28/10/2020

ROSA VERGURA

Torino(TO)
Necrologi Torino - FRANCA BUCCI 28/10/2020

FRANCA BUCCI

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIOVANNI  BUGGIO 27/10/2020

GIOVANNI BUGGIO

Torino(TO)
Necrologi Torino - NICOLA  LO RISO 27/10/2020

NICOLA LO RISO

Torino(TO)
Necrologi Torino - AMEDEA (LUIGINA) LIONELLO 26/10/2020

AMEDEA (LUIGINA) LIONELLO

Torino(TO)
Necrologi Torino - FORTUNATA ANANIA 26/10/2020

FORTUNATA ANANIA

Torino(TO)
Necrologi Torino - ASSUNTA FERRAMOSCA 26/10/2020

ASSUNTA FERRAMOSCA

Torino(TO)
Necrologi Torino - MICHELE COLELLA 24/10/2020

MICHELE COLELLA

Torino(TO)
Necrologi Torino - TERESINA BOSIO 24/10/2020

TERESINA BOSIO

Torino(TO)
Necrologi Torino - GAETANO FONTE 24/10/2020

GAETANO FONTE

Torino(TO)
Necrologi Torino - CAROLINA DEREGIBUS 24/10/2020

CAROLINA DEREGIBUS

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIA TERESA BALDUZZI 23/10/2020

MARIA TERESA BALDUZZI

Torino(TO)
Necrologi Torino - VINCENZO FAUSTO 23/10/2020

VINCENZO FAUSTO

Torino(TO)
Necrologi Torino - PIETRO FORNERO 23/10/2020

PIETRO FORNERO

Torino(TO)
Necrologi Torino - NICOLÒ MUNÌ 23/10/2020

NICOLÒ MUNÌ

Torino(TO)
Necrologi Torino - SERGIO BAGLIERI 22/10/2020

SERGIO BAGLIERI

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANGELA BUX 22/10/2020

ANGELA BUX

Torino(TO)
Necrologi Torino - PIERBATTISTA RIZZOTTI 22/10/2020

PIERBATTISTA RIZZOTTI

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANGELA ZIZZO 22/10/2020

ANGELA ZIZZO

Torino(TO)
Necrologi Torino - CELSO FAVERO 22/10/2020

CELSO FAVERO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIA MASELLI 22/10/2020

MARIA MASELLI

Torino(TO)
Necrologi Torino - CARMELA MINAFÒ 22/10/2020

CARMELA MINAFÒ

Torino(TO)
Necrologi Torino - ROSA SCHENA 22/10/2020

ROSA SCHENA

Torino(TO)
Necrologi Torino - ROCCO GARRUTO 21/10/2020

ROCCO GARRUTO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIO BOSCO 21/10/2020

MARIO BOSCO

Torino(TO)
Necrologi Torino - BATTISTA  RINALDI 21/10/2020

BATTISTA RINALDI

Torino(TO)
Necrologi Torino - EGIDIO FERRARIS 21/10/2020

EGIDIO FERRARIS

Torino(TO)
Necrologi Torino - LUCIANO GRECO 20/10/2020

LUCIANO GRECO

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANGELO FEDRIGO 20/10/2020

ANGELO FEDRIGO

Torino(TO)